Economy Forks

(White Polypropylene)

Economy Knives

(White Polypropylene)

Economy Spoons

(White Polypropylene)

Dixie® Forks

(Black Polystyrene)

Dixie® Knives

(Black Polystyrene)

Dixie® Spoons

(Black Polystyrene)